Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Home / Baza wiedzy / Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Kolizje drogowe zdarzają się codziennie. Każdy z nas kiedyś może znaleźć się w trudnej sytuacji i być poszkodowanym lub nawet sprawcą stłuczki lub innego nieprzyjemnego zdarzenia na drodze. Niestety nerwy oraz niewiedza kierowców często ograniczają umiejętność chłodnej oceny sytuacji, co może negatywnie wpłynąć na wypłatę odszkodowania. Dlatego warto mieć zawsze przy sobie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest to dokument, który służy łatwiejszej rekonstrukcji zdarzenia drogowego. Dzięki niemu ubezpieczyciel jest w stanie ocenić sytuację i zdecydować kto był sprawcą, co w dużej mierze skraca postępowanie likwidacji szkody. Należy jednak pamiętać o tym, iż oświadczenie to nie oznacza automatycznego przyznania osobom poszkodowanym odszkodowania- służy ono jedynie wstępnej ocenie okoliczności kolizji. Aby w pełni ustalić sprawcę, jego winę i wysokość odszkodowania, dodatkowo konieczne są opinie rzeczoznawcy, relacje świadków oraz ewentualna dokumentacja zdjęciowa. W praktyce jednak jest to jeden z pierwszych dokumentów świadczących o wystąpieniu zdarzenia drogowego, który rozpoczyna żmudny proces dochodzenia świadczenia.

Kiedy można sporządzić oświadczenie o kolizji?

Dokument ten z założenia jest dobrowolnym oświadczeniem stron, dlatego też sporządzany jest za obopólną zgodą. Spisywany jest najczęściej w przypadku drobnych stłuczek, które nie pozostawiają wątpliwości co do osoby sprawcy oraz wielkości strat. Oświadczenie o kolizji powinno być napisane w każdym zdarzeniu, w którym nie istnieje konieczność wzywania policji. Przypomnijmy- policję należy wezwać zawsze kiedy w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby, gdy okoliczności kolizji nie są jasne lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przez którąkolwiek ze stron przestępstwa (np. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu). Trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli nie ma potrzeby wzywania policji, warto jest dążyć do rozwiązania polubownego- z pewnością oszczędzi to wszystkim uczestnikom zdarzenia czasu, nerwów i problemów. Sporządzenie oświadczenia jest więc najlepszym rozwiązaniem w każdym przypadku.

Jak wygląda wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest to wzór dokumentu, który został zaprojektowany i oficjalnie zatwierdzony przez komisje sprawujące nadzór nad rynkiem ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej. Sporządzenie oświadczenia na tymże druku ułatwia zadanie zarówno uczestnikom zdarzenia jak i samym ubezpieczycielom- stresujące wydarzenia niestety nie sprzyjają racjonalnemu myśleniu i zwyczajnie ciężko jest myśleć nad treścią oświadczenia. Druk ten jest czytelny i przejrzysty, wszystkie istotne informacje są już podane, wystarczy go wypełnić. Ubezpieczyciel widząc taki druk ma pewność, iż wszystkie istotne informacje dotyczące zdarzenia i ich uczestników zostały zawarte. Istnieje jeszcze jeden ogromny atut wzoru wspólnego oświadczenia- jest on taki sam we wszystkich krajach UE, wszystkie oficjalne druki posiadają takie same pola i układ graficzny, różnią się jedynie językiem. Jest to bardzo istotne w razie kolizji za granicą, kiedy nie znamy języka urzędowego danego kraju. Porównując druk w języku polskim z innym, łatwo jest dojść do tego co dana rubryka oznacza- eliminuje to częściowo barierę językową między sprawcą a poszkodowanym i pozwala na prawidłowe wypełnienie druku przez strony. Należy jednak pamiętać o tym, iż kierowca nie ma obowiązku podpisywania dokumentu, którego języku nie rozumie.

Jak wygląda sam druk? Jest to arkusz wielkości A4, który jest podzielony wzdłuż na dwie części- Pojazd A oraz Pojazd B, każde z nich z podpunktami o tej samej treści, które brzmią następująco:

 1. Data zdarzenia, godzina
 2. Miejsce zdarzenia (kraj, powiat, gmina, miejscowość, droga/ulica)
 3. Osoby ranne (tak lub nie)
 4. Straty materialne (pojazdy oraz inne przedmioty)
 5. Świadkowie (imiona i nazwiska, adresy, nr telefonów)
 6. Ubezpieczony (dane osobowe, adres, kontakt)
 7. Pojazdy (marka, typ, nr rejestracyjny, kraj rejestracji)
 8. Zakład ubezpieczeń (nazwa, adres, nr polisy, informacje o Zielonej Karcie oraz ubezpieczeniu AC)
 9. Kierujący pojazdem (dane osobowe, adres, kontakt, nr prawa jazdy)
 10. Oznaczenie miejsca uderzenia pojazdu (rysunek)
 11. Widoczne uszkodzenia pojazdu (opis)
 12. Okoliczności zdarzenia (pola zakreślane)
 13. Szkic zdarzenia drogowego
 14. Uwagi
 15. Podpisy kierujących pojazdami

Co zrobić w razie braku druku oświadczenia? Aby oświadczenie miało swoją moc nie potrzebuje ściśle określonej formy i składni- może to być dokument spisany na zwykłym papierze odręcznie, najlepiej przez sprawcę kolizji. W każdym wypadku najistotniejszy jest nie wygląd oświadczenia a dane w nim zawarte. Spisując oświadczenie samodzielnie należy pamiętać o podstawowych danych:

 • Data, godzina i miejsce zdarzenia,
 • Dane sprawcy i poszkodowanego oraz ewentualnych świadków,
 • Informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • Dane o ubezpieczycielach sprawcy i poszkodowanego, w tym nr polisy,
 • Opis okoliczności zajścia zdarzenia,
 • Opis wyrządzonych szkód.

Wspólne oświadczenie o kolizji a oświadczenie sprawcy

Bardzo często pojęcie wspólnego oświadczenia o kolizji i oświadczenia sprawcy jest stosowane zamiennie. Jest to jednak częsty błąd. Jaka jest różnica między tymi dwoma dokumentami? Przede wszystkim wspólne oświadczenie nie jest przyznaniem się do odpowiedzialności, w przeciwieństwie do oświadczenia sprawcy. Oprócz danych i okoliczności zdarzenia powinno posiadać ono również formułkę stwierdzającą o przyznaniu się do winy przez sprawcę, która mniej więcej powinna brzmieć:

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko], zamieszkały [adres], posiadający prawo jazdy [nr i organ wydający] oświadczam, że dnia [data, czas zdarzenia] w miejscowości [nazwa] na ulicy (skrzyżowaniu) [nr lub orientacyjne położenie] kierując pojazdem [dane pojazdu sprawcy: marka, nr rejestracyjny, nr polisy OC itd.] spowodowałem kolizję. W wyniku zdarzenia uszkodzeniom uległ pojazd poszkodowanego [dane poszkodowanego oraz jego samochodu]. Opis okoliczności zdarzenia: [opis, uszkodzenia samochodów, dane świadków], podpisy sprawcy i poszkodowanego.

W praktyce różnice między tymi dwoma oświadczeniami nie są jednak tak duże jakby mogło się wydawać. Co prawda oświadczenie o winie powoduje pewne skutki prawne, ale w przepisach nie ma wzmianki o obowiązku składania takiego oświadczenia- jest to jedynie dobra wola sprawcy zdarzenia, która jedynie skraca czas likwidacji szkody poszkodowanego. Ubezpieczyciele pomimo otrzymania oświadczenia sprawcy muszą dodatkowo samodzielnie ocenić okoliczności zdarzenia i zadecydować czy uznanie winy jest słuszne. Dochodzi do tego również możliwość odwołania oświadczenia przez sprawcę, co może skomplikować proces wypłaty odszkodowania, w takim wypadku musi on udowodnić dlaczego zdecydował się wcześniej na powzięcie odpowiedzialności. Dlatego nie należy pochopnie podejmować decyzji o wzięciu na siebie winy, zamiast tego warto jest sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub, jeżeli ustalenie sprawcy jest niemożliwe, zdecydować się na wezwanie policji.

Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dostępny do ściągnięcia na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

TAGI: wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, oświadczenie sprawcy kolizji, ubezpieczenia, ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, oc, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia komunikacyjne


Przeczytaj też

Samochód zastępczy Samochód zastępczy

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY Kolizja, wypadek, stłuczka- jednym słowem przydarzyło się nam nieszczęście. W niektórych przypadkach auto nie nadaje się do użytkow...

 

Zielona Karta Zielona Karta

ZIELONA KARTA Wyjeżdżając za granicę warto jest pomyśleć o ubezpieczeniu samochodu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej granice zostały otwarte j...

 

Najważniejsze informacje o polisie OC Najważniejsze informacje o polisie OC

UBEZPIECZENIE OC- najważniejsze informacje Każdy kierowca auta prędzej czy później usłyszy o ubezpieczeniu OC. Czym ono jest? Czy rzeczywiście jest t...

 

Klauzule w ubezpieczeniu Klauzule w ubezpieczeniu

KLAUZULE W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH Umowy ubezpieczeniowe kryją w sobie wiele zapisów, które dla większości ludzi są co najmniej niezrozumiałe....